مصاحبه ها

گفتگوی صدای اقتصاد با حسن فروزان فرد، عضو انجمن متخصصین صنایع غذایی – ۱۳/۱۲/۹۳

طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی

جلسه کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

بهینه کاوی جایگزین خودکفایی شود