مدیریت دانش

اصول مبارزه با فساد برای تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی
گزارش بیمه مسئولیت محیط زیست
اصول حکمرانی برای تشکل های اقتصادی و اتاق های بازرگانی
گزارش کارشناسی نهادهای مالی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
گزارش عملکردسال ۱۳۹۹- ۱۳۹۸ “کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد” اتاق تهران
گزارش عملکردسال ۱۳۹۹- ۱۳۹۸ کمیسیونهای تخصصی و هیات نمایندگان اتاق تهران
آسیب شناسی ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (sea) در ایران
مقدمه ای بر اقتصاد چرخشی رویکردی برای سازگاری صنعت و محیط زیست (۱)
گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران
گزارش عملکرد کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران
نقد و بررسی تفصیلی مفاد لایحه شفافیت، نوآوری ها و چالش ها (بخش دوم)
نقد و بررسی پیش نویس لایحه شفافیت
گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران درباره شفافیت در بودجه
ارزیابی و مروری بر وضعیت موجود رویکرد خصوصی سازی در ایران
الزامات و زیرساخت های لازم برای شفافیت، مشارکت و پاسخگویی بودجه
الزامات و زیرساخت های لازم برای شفافیت بودجه