سه شنبه , ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سازمان ملی کارآفرینی ایران برگزار می کند : رقابت پذیری و توسعه پایدار

...

استفاده از توصیه‌نامه‌های ICC در تقویت نظام نظارتی تشکل‌ها

کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در گام جدیدی از فعالیت‌ها، بررسی …