شنبه , ۲۴ مهر ۱۴۰۰

سازمان ملی کارآفرینی ایران برگزار می کند : رقابت پذیری و توسعه پایدار

...

فروزان‌فرد: طرح مدیریت تعارض منافع، تناقضات متعدد دارد

حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید: طرح مدیریت تعارض منافع چندان …