اتاق تهران

مضرات دخالت دولت در اقتصاد

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران 🔺دوشنبه های دارویی/ دخالت دولت در بازار کشور ما بیشتر از طریق دخالت در امر قیمت‌گذاری رخ...

موازی‌کاری، آفت نظام اداری

موازی‌کاری چه مشکلاتی را در نظام اداری و حکمرانی ایران ایجاد کرده است؟ این موضوعی بود که در پنجمین جلسه کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی...

مسیر رسیدن به حکمرانی شایسته

اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در چهارمین جلسه خود، مسیر رسیدن به حکمرانی شایسته و خلاهایی که در این زمینه در ایران وجود...

سه هدف کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی 🔺کمیسیون حکمرانی سازمانی خلف کمیسیون مبارزه با فساد است که در دوره قبل اتاق تهران فعال بود. فعالیت مدام...