چهارشنبه , ۱۳ مهر ۱۴۰۱

درباره حمایتی که نیست

اقدامات انجام شده در زمینه مبارطزه با فساد در گفت و گو با رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران

نهم دسامبر به تصویب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و از سال ۲۰۰۳ تاکنون این روز  توسط نهادهای مختلف دولتی و خصوصی گرامی داشته میشود. اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی تهران برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ همایشی برای بزرگداشت روز  جهانی مقابله با فساد برپا کرد و پس از آن هر ساله در روزهای میانی آذر ماه با برگزاری  همایش، به بررسی دستاوردهای دولت و بخش خصوصی در زمینه فساد و مشکلات و موانع  آن پرداخته است. با حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق  بازرگانی تهران و برگزارکننده این همایش درباره موانع داخلی مبارزه با فساد در کشور  گفتگویی داشتیم. به گفته فروزان فرد، علیرغم وعده های انتخاباتی مسئولان، هنوز عزم  جدی و راسخی برای تهیه ابزارهای مبارزه با فساد در کشور وجود ندارد.

 حسـن فروزان فرد، رئیس کمیسـیون حمایت  قضایـی و مبارزه با فسـاد اتـاق بازرگانی تهران، درباره برگزاری مراسـم سالانه بزرگداشت روز  جهانی مبارزه با فسـاد گفت: «مسئله مبـارزه با  فسـاد یـک مسئله بین المللـی و درگیـری بـا  چالشهـای حاصـل از آن هـم یـک مشـکل  بین المللـی اسـت. در واقع، کنوانسیون جهانی  مبارزه با فسـاد که به کنوانسـیون مریدا معروف اسـت، نمـادی اسـت از بین المللـی بـودن این مسـئله و اینکه بعد از سالها گفتگو و انواع  تعاملات منطقه ای و قاره ای، چه تواقفی درباره  مبارزه با فساد شکل گرفته است«.

 رئیـس کمیسـیون حمایت قضایی و مبارزه با  فسـاد اتاق تهران ادامه داد: «توجه به این موضوع  و یـادآوری آن، بـه مـا کمک میکند کـه خود را  تافتـه جدا بافته از دنیـا فرض نکنیم و بدانیم که  فسـاد یـک موضـوع صرفـا ایرانی و وابسـته به  شرایط خاص کشور ما نیسـت، بلکه در انواع و اقسـام اقتصادهای دنیا وجود دارد و همه نسبت  بـه آن حساسـیت دارنـد. یادآوری ایـن روز در سطح بین المللی قرار است زمینه ای برای همفکری ایجاد کند تا دولت ها و ملت ها پیش نیازهای مبارزه با فساد و راهکارهای آن را شناسایی کنند.»

فروزان فـرد تصریـح کـرد: «دلیـل دیگـر اتـاق  بازرگانی تهران برای توجه به کنوانسیون مبارزه  با فسـاد این اسـت که ما از سـال ۸۸ ،براسـاس  مصوبـه مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام به  صورت رسـمی عضو این کنوانسـیون هستیم،  بنابراین بایـد توجه داشـته باشـیم کـه پذیرش  کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت هایی را به  همراه دارد و در مقابل باید یک سری ویژگیها و  دستاوردها را چه در سـطح ملی و چه در سطح  بین المللی در پی داشته باشد.»

برای دریافت مشــروح گفت وگــو بــا دکتــر حســن فروزان فــرد، عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق  بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران اینجا را کلیک نمایید

...

آیین تقدیر از پیشکسوت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

انجمن مدیریت کیفیت ایران روز پنجشنبه دوم تیرماه؛میزبان آقای مهندس حبیب الله رازدار بوده و …