مدیریت کیفیت

انعقاد تفاهم همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

در راستای بهره‌گیری از تجربیات و تبادل اطلاعات پژوهشگران و صنعت غذای کشور و همچنین به‌منظور ارتقاء سطح سلامت در کشور به‌ویژه در راستای...

منشأ بحران‌های امروزی، پایین بودن سطح کیفیت حکمرانی است

فروزان فرد با بیان اینکه پایین بودن کیفیت حکمرانی زمینه های بروز بحران را فراهم می کند گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروز داریم...

با حفظ وارتقاء شاخص های کیفیت، رشد نرخ ارز می تواند منجر به توسعه ی فعالیت های صادراتی شود

اگرسیاست ها وراهکارها ی بهتری با توجه به تحولات اقتصادی اتخاذ می شد، می توانستیم ازفرصت تغییرات نرخ ارز وضعیف شدن پول ملی درجهت...

با حفظ و ارتقاء شاخص های کیفیت رشد نرخ ارز،می تواندمنجربه توسعه فعالیتهای صادراتی شود

حسن فروزان فردعضوهیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران”به مناسبت ۱۸ آبان ، روزملی کیفیت، تصریح کرد: اگرسیاست ها و راهکارهای بهتری با توجه به...

میزگرد حقوق مصرف کننده در انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد: نگاه و اقدامات دستگاه‌ها به قوانین و اجرای آن باید تغییر کند

بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده سالهاست که مطرح می‌شود اما چندان به آن عمل نمی شود، هر چند که برای این امر یعنی حمایت...